31 December 2007

New Year’s Day Predictions

Tuesday
Fulham v Chelsea, 7:45am, Setanta: Chelsea 2-0
Manchester Utd v Birmingham, 10am, FSC: United 3-1
Arsenal v West Ham, 10am, Setanta: Arsenal 2-1
Middlesbrough v Everton, 10am, Setanta Xtra: Everton 2-1
Reading v Portsmouth, 10am: 1-1
Aston Villa v Tottenham, 12:20pm, FSC: 2-2

Wednesday
Newcastle v Man City, 2:45pm, FSC: 1-1
Blackburn v Sunderland, 3pm, Setanta Xtra: Blackburn 2-1
Bolton v Derby, 3pm: Bolton 2-0

Liverpool hosting Wigan is on Setanta at 3pm on Wednesday.

No comments :